Privacybeleid

1 INLEIDING

Voorlopige opmerking. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Met dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u deze site gebruikt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Inleiding tot de bescherming van persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 bepaalt een nieuwe Europese verordening uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen van deze nieuwe wetgeving (RGPD genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens en verwerking. De betrokkene bent u, de natuurlijke persoon die deze site bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw e-mailadres, maar ook het feit dat u via een contactformulier contact met ons hebt opgenomen, of het contract dat u met ons hebt gesloten. Wat wij met uw persoonsgegevens doen, noemen wij verwerken. Dit varieert van opvragen, opslaan, gebruiken en andere verschillende doeleinden.

2 WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw eigendom te verkopen of te verhuren, om een eigendom te vinden dat overeenstemt met uw wensen en behoeften onder de eigendommen die wij verhuren en verkopen, en ook om u op de hoogte te houden van eigendommen die u zouden kunnen interesseren.

Wat is de rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een wettige, "legale" grondslag hebben. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, precontractuele fase, uitvoering van een overeenkomst, en wettelijke verplichting.

Soms zijn wij"wettelijk verplicht" om persoonsgegevens te vragen.
Om bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst op te stellen, hebt u uw nationaal registratienummer nodig.

Voor bepaalde zaken, zoals het versturen van nieuwsbrieven per e-mail, vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan gemakkelijk worden gedaan, meestal door te klikken op de "unsubscribe"-knop die u in elk van deze e-mails aantreft.

Wij bewaren ook gegevens op basis van ons"legitiem belang". Dit rechtmatige belang omvat hetgeen u als cliënt van ons, als makelaar, mag verwachten om ons werk naar behoren te kunnen doen. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van lijsten van kandidaat-kopers of specifieke informatie die van belang is in het kader van bepaalde eigendommen of bepaalde klanten.

Ten slotte hebben wij uiteraard persoonsgegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons te kunnen uitvoeren, zoals uw contactgegevens.

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij over u? Welke persoonsgegevens wij over u bewaren, hangt af van de relatie die u met ons hebt. Wij noemen dit de categorieën van betrokkenen.

RelatieBeschrijving
BEZOEKERDe natuurlijke persoon die de site bezoekt zonder zich kenbaar te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken.
GRATIS DIENSTENDe natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze gratis diensten (zoals gepersonaliseerde zoekopdrachten, gratis taxatie van onroerend goed, contactformulier) zonder een contract te ondertekenen.
AANVRAGER-HUURDERDe kandidaat-huurder die ons, in het kader van een specifieke woning of in het kader van de zoektocht naar een huurwoning in het algemeen, gedetailleerde informatie verstrekt en eventueel een of meer woningen bezoekt.
KANDIDAAT-KOPERDe kandidaat-koper die ons informatie verstrekt in het kader van een specifiek onroerend goed of in het kader van de zoektocht naar een onroerend goed in het algemeen, en eventueel een of meer woningen bezoekt.
EIGENAARDe eigenaar, met wie een huurovereenkomst wordt gesloten.
VERKOPERDe verkoper, met wie een verkoopovereenkomst wordt gesloten.
RESIDENTDe persoon die in een onroerend goed woont, wanneer die persoon niet de eigenaar of verkoper is bij de transactie.
PROSPECTDe natuurlijke persoon die contact met ons opneemt of met wie wij contact opnemen met het oog op de verkoop of de verhuur van een onroerend goed dat op die persoon betrekking heeft.

Hieronder bespreken wij de verschillende categorieën klanten, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, of u bezwaar kunt maken tegen deze verwerking, en wat de gevolgen daarvan zijn. Vervolgens bekijken we welke rechten u als betrokkene tegenover ons heeft.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van de bezoeker? Indien u, als bezoeker van onze website, geen persoonlijke gegevens meedeelt, zullen wij geen persoonlijke gegevens opslaan. Afhankelijk van de browserinstellingen kunnen cookies op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst. Zie het Cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor gratis diensten? Sommige van onze diensten zijn volledig gratis. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die nodig zijn voor die dienst.

Deze diensten omvatten: het aanmaken van een profiel, het opslaan van zoekopdrachten, het aanvragen van een gratis waardebepaling van uw woning, het invullen van een contactformulier, het inschrijven op een nieuwsbrief. Bij het aanmaken van een profiel kunnen de volgende gegevens worden gevraagd: identificatie- en contactgegevens. Bij het registreren van een zoekopdracht worden, naast een e-mailadres, de gegevens geregistreerd die nodig of nuttig zijn voor het samenstellen van de gevraagde zoekopdracht. Een gratis schatting van uw eigendom vereist een zekere investering en het is normaal dat wij verschillende persoonlijke gegevens kunnen bewaren, zoals de gegevens van het eigendom, identificatiegegevens, contactinformatie, de reden van de aanvraag van de schatting. De verwezenlijking van een kosteloze schatting impliceert de machtiging om deze gegevens te verzamelen. Zodra een schatting is gemaakt, bewaren wij deze schatting, zowel op basis van uw toestemming als op basis van een rechtmatig belang, en eventuele aansprakelijkheid voor deze schatting.

Wanneer u een contactformulier invult, registreren wij uw contactinformatie en uw vraag of opmerking, evenals eventuele andere communicatie. Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres geregistreerd.

Behalve in de hierboven genoemde gevallen, vindt alle verwerking plaats met uw toestemming.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang de verwerking gaande is en tot 6 maanden of langer na uw laatste activiteit.

Welke persoonsgegevens van de kandidaat-huurder verwerken wij? U bent een kandidaat-huurder zodra u zich voor dit doel aan ons kenbaar maakt. Voor een kandidaat-huurder zijn de volgende verwerkingen mogelijk: een pre-screening stelt ons in staat uw huurdersprofiel te vervolledigen. Het gaat hier niet om een geautomatiseerd besluit. Wij verzamelen deze informatie om u in staat te stellen eigendommen te bezoeken die aan uw behoeften voldoen en niet om eigendommen te bezoeken die niet aan uw behoeften voldoen. Deze persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten: uw salarisstrook of andere informatie over uw inkomen, uw gezinssituatie, wanneer u wilt huren, uw budget, alsmede alle informatie over de woning die u wilt huren. Als een woning wordt bezocht, maken we daar ook een notitie van. Wanneer een huurovereenkomst wordt gesloten, worden alle gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de huurovereenkomst verzameld en geregistreerd.

Wij slaan deze persoonsgegevens op met het oog op het eventueel sluiten van een huurovereenkomst. De rechtsgrondslag voor de verwerking is derhalve de precontractuele fase. De bewaartermijn van de persoonsgegevens bedraagt ten minste 6 maanden, maar hangt af van de mate waarin u als kandidaat-huurder actief bent, en kan redelijkerwijs worden verlengd om een langetermijnprofiel van de huurder op te stellen. Indien wij op grond van uw verminderde activiteit als kandidaat-huurder besluiten de verwerking van uw gegevens stop te zetten, kunt u daarvan vooraf in kennis worden gesteld. Als u een huurovereenkomst tekent, moeten wij de persoonsgegevens ten minste 10 jaar bewaren, overeenkomstig onze contractuele verantwoordelijkheid.

U hebt een recht van toegang en een effectief recht om objectief onjuiste gegevens te corrigeren. Er worden geen specifieke persoonsgegevens opgeslagen (zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand...) tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Welke persoonsgegevens van de aspirant-koper verwerken wij? U bent een aspirant-koper zodra u zich voor dit doel bij ons aanmeldt. Voor een aspirant-koper verwerken wij de volgende persoonsgegevens: wij registreren uw naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Wij leggen uw wensen en eisen vast voor de woning die u zoekt, evenals alle andere informatie die u ons verstrekt over uw omstandigheden of waarvan wij denken dat die van belang kunnen zijn bij het vinden van een geschikte woning. Als u een woning bezoekt, registreren wij dit als een activiteit met betrekking tot die woning. De verkoper, die via een onlineprofiel toegang heeft tot het activiteitenverslag, ziet dat er een bezoek heeft plaatsgevonden. Als u een bod doet, bewaren wij uw bod en de reactie van de verkoper. Indien een aanbod of een tegenaanbod wordt aanvaard, kunnen alle wettelijke gegevens die nodig zijn om een compromis vast te stellen, worden verzameld en bewaard (zoals een kopie van uw identiteitskaart). Het compromis is ook gered. Indien u blijk heeft gegeven van een serieuze belangstelling voor een onroerend goed of indien u een onroerend goed heeft bezichtigd, en indien wij onze opdracht beëindigen zonder het onroerend goed te verkopen, ontvangt de verkoper per aangetekende brief een lijst van alle (serieuze) potentiële kopers. Deze lijst bevat uw naam, e-mailadres en een gedeeltelijk gemaskeerd mobiel telefoonnummer. Wij geven uw gegevens door aan de verkoper omwille van een dwingend legitiem belang, in het bijzonder omwille van de contractuele voorwaarden in het mandaat. Dit betekent dat u geen bezwaar kunt maken tegen opname in de lijst. In dit verband worden de volgende voorzorgsmaatregelen genomen: het is de verkoper verboden contact met u op te nemen op basis van deze lijst, het is hem tevens verboden iemand ervan op de hoogte te stellen dat u op deze lijst staat, alsmede deze lijst door te geven. Na 6 maanden is de verkoper verplicht de lijst en alle kopieën of scans die hij in zijn bezit heeft, te wissen.

Bovendien kunnen wij deze lijst doorgeven aan een vastgoedmakelaar die het mandaat overneemt, of met wie wij samenwerken.

Afgezien van hetgeen hierboven is aangegeven, vindt de verwerking plaats op basis van uw toestemming en ons rechtmatig belang om u een betere dienstverlening te kunnen bieden. Uw gegevens worden minimaal 2 jaar bewaard. Als u een bindend aanbod doet, een koopbelofte ondertekent of een compromis sluit, moeten wij uw persoonsgegevens ten minste 10 jaar bewaren met het oog op onze contractuele aansprakelijkheid. Standaard bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

U hebt een recht van toegang en een effectief recht om objectief onjuiste gegevens te corrigeren. Daartoe dient u ons het bewijs te leveren van uw identiteit, de juiste gegevens en, indien nodig, voldoende bewijs van deze juistheid. Er worden geen specifieke persoonsgegevens opgeslagen (zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand...) tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Welke persoonsgegevens van de eigenaar verwerken wij? In het kader van een huurovereenkomst bewaren wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals de gegevens over de woning, uw identiteit en uw contactgegevens. Wij bewaren ook aanvullende informatie die wij verkrijgen over de woning of andere informatie die relevant is voor een huurder van uw woning. De GDPR verbiedt de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot ras, godsdienst, seksuele geaardheid of gezondheidstoestand, zodat andere relevante informatie die wij opslaan op geen enkele manier met dergelijke gegevens in verband kan worden gebracht.

De persoonsgegevens worden bewaard met het oog op de uitvoering van de huurovereenkomst. Persoonsgegevens worden ten minste 10 jaar bewaard, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen op dit gebied en onze contractuele verantwoordelijkheid. Standaard bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

Indien u ons vraagt een EPC of een elektrisch gelijkvormigheidsattest op te stellen, zullen de nodige persoonsgegevens aan onze partner worden doorgegeven. Indien een huurovereenkomst wordt gesloten, worden de gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming van de huurovereenkomst, bewaard.

Als u besluit uw eigendom op een of meer onroerend goed portalen te publiceren, zullen wij alleen de gegevens van het eigendom naar dat portaal sturen, en geen andere contactgegevens of gegevens over u.

Welke persoonsgegevens van de verkoper verwerken wij? In het kader van een verkoopmandaat bewaren wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van dit mandaat, zoals de gegevens van het onroerend goed, uw identiteit en uw contactgegevens. Wij bewaren ook aanvullende informatie die wij verkrijgen over het onroerend goed of andere informatie die nuttig kan zijn voor een potentiële koper van uw onroerend goed. Persoonsgegevens worden ten minste 10 jaar bewaard, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen op dit gebied en onze contractuele verantwoordelijkheid. Standaard bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kunt u vragen om uw gegevens te wissen.
Indien u ons belast met het verkrijgen van een EPC of een elektrotechnisch conformiteitscertificaat, worden de nodige persoonsgegevens doorgegeven aan onze partner. Indien een compromis wordt gesloten, zullen de gegevens die nodig waren om het compromis voor te bereiden, worden bewaard. Als u besluit uw eigendom op een of meer onroerend goed portalen te publiceren, zullen wij alleen de gegevens van het eigendom naar dat portaal sturen, en geen andere contactgegevens of gegevens over u.

Zie hieronder voor belangrijke informatie over uw mogelijke verantwoordelijkheden als verkoper.

Welke persoonsgegevens van de bewoner verwerken wij? In het kader van een verkoop- of verhuurmandaat bewaren wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het mandaat, met inbegrip van de contactgegevens van de bewoner. Wij bewaren deze gegevens tot het einde van het mandaat. Deze gegevens worden vervolgens gewist indien u geen verdere relatie met ons agentschap heeft.

Welke persoonsgegevens van de prospect verwerken wij? Wij maken een onderscheid tussen de prospect die contact met ons opneemt en de prospect met wie wij contact opnemen. Als u contact met ons opneemt met het oog op een mogelijk mandaat, bewaren wij uw identiteit, uw contactgegevens, de informatie die wij over uw eigendom verkrijgen en alle andere informatie die ons in staat stelt uw eigendom en de context of reden van uw contact te beoordelen. Wij doen dit op grond van een rechtmatig belang, met name de efficiënte afhandeling van dat contact zonder verplichting. Wij bewaren de gegevens die u ons geeft standaard 2 jaar.

Wij kunnen ook contact met u opnemen als wij vernemen dat u van plan bent uw eigendom te koop of te huur aan te bieden. De verstrekte contactgegevens kunnen worden opgeslagen in overeenstemming met de GDPR. Indien u verder contact met ons wenst te hebben, zullen wij uw persoonsgegevens op dezelfde manier verwerken als wij doen voor mensen die spontaan contact met ons opnemen. Indien u niet langer door ons wenst te worden gecontacteerd, of pas na een bepaalde periode (bv. drie maanden), zullen wij rekening houden met uw verzoek.

Wat als je tot twee categorieën mensen tegelijk behoort? Het is mogelijk dat u na verloop van tijd tot meer dan één categorie van betrokkenen zult behoren. Een kandidaat-koper kan bijvoorbeeld later een verkoper worden. In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt volgens beide categorieën, mogelijk met meerdere rechtsgrondslagen. De langste bewaartermijn zal worden gebruikt.

Hoe zit het met gegevens van derden, zoals portaalsites? Te koop en te huur staande woningen kunnen op portaalsites worden gepubliceerd. Websites met onroerend goed portalen bevatten criteria voor het zoeken, verzamelen en opslaan van uw gegevens. Een portaalsite geeft ons, met uw toestemming, uw contactgegevens en informatie over het onroerend goed waarin u geïnteresseerd bent.

U ontvangt onmiddellijk een e-mail van ons waarin wij bevestigen dat wij uw gegevens en informatie over de woning waarin u geïnteresseerd bent, hebben ontvangen. Deze e-mail kan een uitnodiging bevatten om in te stemmen met het automatisch ontvangen van berichten van soortgelijke eigendommen.

Wij kunnen u ook automatisch een reeks woningen toesturen die gelijkaardig zijn aan de woning waarover u informatie hebt gevraagd (veel klanten stellen deze dienst op prijs). U kunt zich altijd met één klik uitschrijven.

Historischegegevens. Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen vóór 25 mei 2018, toen de GDPR van kracht werd. Voor degenen met wie wij een mandaat hebben of voor wie wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, zullen wij die gegevens uiteraard bewaren. Voor andere persoonsgegevens, die in onze gegevensbank worden bewaard op basis van toestemming of op basis van ons rechtmatig belang, is het over het algemeen moeilijk, zo niet onmogelijk, om te weten op welke basis wij die gegevens bewaren. Er zijn twee manieren waarop een bedrijf dit kan doen.

Een eerste oplossing bestaat erin aan elke persoon in het bestand een e-mail te zenden waarin hem wordt gevraagd zijn toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens te hernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden alleen de persoonsgegevens bewaard van degenen die daadwerkelijk hebben ingestemd. Een tweede manier is de verwerking van persoonsgegevens te beschouwen als een rechtmatig belang. In dat geval heeft de betrokkene de mogelijkheid om bij elk contact bezwaar te maken tegen de verwerking; dit bezwaar zal de verwerking stoppen. Elk van deze werkwijzen kan worden gecombineerd met een opschoning van oude klantengegevens.

Wij hebben gekozen voor de tweede manier om historische gegevens te verwerken. Het spreekt vanzelf dat u altijd het recht hebt om te vragen dat dergelijke historische persoonsgegevens worden gewist (bij ontstentenis van wettelijke verplichtingen en geldende contracten).

Uw verantwoordelijkheden als verkoper. Om verschillende redenen is het mogelijk dat de verkoopovereenkomst die u ons heeft toevertrouwd, eindigt zonder de verkoop van uw eigendom. In dat geval ontvangt u aan het einde van onze opdracht een lijst van kandidaat-kopers die uw eigendom hebben bezocht of die blijk hebben gegeven van serieuze belangstelling. Deze lijst bevat de persoonsgegevens van deze kandidaat-kopers, met name hun voor- en achternaam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer (eventueel gedeeltelijk afgeschermd).

Ook als individu hebt u verplichtingen op grond van de GDPR met betrekking tot deze lijst en bent u er verantwoordelijk voor. U mag de persoonsgegevens op deze lijst gedurende 6 maanden na ontvangst bewaren en raadplegen. Het is u niet toegestaan deze persoonlijke gegevens aan wie of op welke wijze dan ook bekend te maken of met wie dan ook te delen, tenzij u contact opneemt met een makelaar met wie u wilt samenwerken. Het is u ook verboden om actief contact met deze mensen te zoeken. Na 6 maanden bent u verplicht deze lijst, alsmede alle kopieën, scans en foto's die in uw bezit zijn, te vernietigen.

Contact. Indien u vragen of verzoeken heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres

Direct-immo
Blvd.G.Wahis 272 (Meiserplein)
1030 Brussel
info@direct-immo.be

Uw rechten als betrokkene. Als betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u recht heeft op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij hebben een maand de tijd om op uw verzoek te reageren en wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij op uw verzoek reageren. U hebt ook het recht op rectificatie. Dit betekent dat u het recht hebt om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. In dat geval kunnen wij u vragen de juistheid van de door u verstrekte gegevens aan te tonen. U hebt ook het recht om gegevens te laten wissen. Dit betekent dat u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. Wij wijzen u erop dat dit niet altijd mogelijk is, met name indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, indien u een contractuele relatie met ons bent aangegaan, of in andere uitzonderlijke situaties. Het recht om gegevens te wissen kan niet worden gebruikt om een bestaand contract te beëindigen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen, waaronder verwerkingen die wij uitvoeren op grond van ons gerechtvaardigd (niet-dwingend) belang. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken voor verwerkingen waarvoor u toestemming hebt gegeven. Wat zowel verzet als intrekking van toestemming betreft, zullen wij de verwerking staken indien er geen andere rechtsgronden voor verwerking zijn. Ten slotte hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit(www.privacycommission.be).

Beveiliging. Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zij zullen ook worden beschermd op een wijze die in verhouding staat tot het risico dat de verwerking ervan met zich meebrengt en, waar nodig, worden opgeslagen en beveiligd overeenkomstig specifieke wettelijke voorschriften.

Overdracht aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens pas aan derden doorgeven nadat wij uw toestemming hebben verkregen, op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissing of zoals hierboven aangegeven in het kader van de uitvoering van het contract.

Sociale media en andere derden. Wij hebben geen invloed op de sociale media en andere diensten van derden die op onze website worden gebruikt, en wijzen daarom elke aansprakelijkheid af. Wanneer u uw profiel in de sociale media gebruikt, verwerkt de betrokken aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens in overeenstemming met zijn beleid. Wij hebben geen invloed op dit beleid. Wij raden u aan hun beleid inzake persoonsgegevens aandachtig te lezen.

Direct Marketing. "Direct Marketing" betekent elke directe communicatie tussen ons en u die bedoeld is om u te informeren over onze producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken en die geen e-mails zijn die worden verzonden als onderdeel van gepersonaliseerde zoekopdrachten die u hebt opgeslagen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door hiertoe contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid. Wij streven ernaar dit privacybeleid te handhaven. Om uiteenlopende redenen kan het echter af en toe noodzakelijk zijn de inhoud van dit beleid te wijzigen. Daarom nodigen wij u uit deze pagina regelmatig te raadplegen.

Afwijzing van dit privacybeleid. Het is mogelijk dat sommige functies nog niet volledig zijn geïmplementeerd of anders zijn geïmplementeerd dan wat hier wordt beschreven. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. In elk geval heeft dit geen invloed op uw rechten op grond van de GDPR, die u vanaf 25 mei 2018 kunt uitoefenen.

VERZOEK OM PRIJSOPGAVE